This is alternative content.

phần mềm quản lý bán hàng

nap the garena nap so garena nap the lien minh huyen thoai nap the fifa online 3 nap the zing nap zing xu nap xu zing nap zing xu bang the viettel nap zing xu bang the vina nap zing xu bang the mobi nap the zingspeed nap the gunny nap the zing tinh trong thien ha

Trình tự ghi sổ kế toán - Hình thức Nhật ký - Sổ cái (Phần 2)
Cập nhật: 22:59 06/01/2013
 

(1) Hàng ngày: Kế toán căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra và được dùng làm căn cứ ghi sổ, trước hết xác định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để ghi vào Sổ Nhật ký – Sổ Cái. Số liệu của mỗi chứng từ (hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại) được ghi trên một dòng ở cả 2 phần Nhật ký và phần Sổ Cái. Bảng tổng hợp chứng từ kế toán được lập cho những chứng từ cùng loại (Phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất, phiếu nhập,…) phát sinh nhiều lần trong một ngày hoặc định kỳ 1 đến 3 ngày.

Chứng từ kế toán và Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại sau khi đã ghi Sổ Nhật ký - Sổ Cái, được dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế toán chi tiết có liên quan.

 

   (2) Cuối tháng: Sau khi đã phản ánh toàn bộ chứng từ kế toán phát sinh trong tháng vào Sổ Nhật ký - Sổ Cái và các sổ, thẻ kế toán chi tiết, kế toán tiến hành cộng số liệu của cột số phát sinh ở phần Nhật ký và các cột Nợ, cột Có của từng tài khoản ở phần Sổ Cái để ghi vào dòng cộng phát sinh cuối tháng. Căn cứ vào số phát sinh các tháng trước và số phát sinh tháng này tính ra số phát sinh luỹ kế từ đầu quý đến cuối tháng này. Căn cứ vào số dư đầu tháng (đầu quý) và số phát sinh trong tháng kế toán tính ra số dư cuối tháng (cuối quý) của từng tài khoản trên Nhật ký - Sổ Cái.
   (3) Khi kiểm tra, đối chiếu số cộng cuối tháng (cuối quý) trong Sổ Nhật ký - Sổ Cái phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Tổng số tiền của cột

 

Tổng số phát sinh

 

Tổng số phát sinh

“Phát sinh” ở phần

=

Nợ của tất cả  các

=

Có của tất cả các

Nhật ký

 


Tài khoản

 

Tài khoản

        Tổng số dư Nợ các Tài khoản

=

Tổng số dư Có các tài khoản
   (4) Các sổ, thẻ kế toán chi tiết cũng phải được khoá sổ để cộng số phát sinh Nợ, số phát sinh Có và tính ra số dư cuối tháng của từng đối tượng. Căn cứ vào số liệu khoá sổ của các đối tượng lập “Bảng tổng hợp chi tiết" cho từng tài khoản. Số liệu trên “Bảng tổng hợp chi tiết” được đối chiếu với số phát sinh Nợ, số phát sinh Có và Số dư cuối tháng của từng tài khoản trên Sổ Nhật ký - Sổ Cái.
    Số liệu trên Nhật ký - Sổ Cái và trên “Bảng tổng hợp chi tiết” sau khi khóa sổ được kiểm tra, đối chiếu nếu khớp, đúng sẽ được sử dụng để lập báo cáo tài chính.
Các tin liên quan
  • Sổ kế toán (04/10/2014 10:09)
  • Sửa chữa sổ kế toán (03/10/2014 23:10)
  • Ưu và nhược điểm từng phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho. (08/08/2014 09:17)
  • Sai sót thường gặp khi hạch toán hàng tồn kho (06/08/2014 20:16)
  • Hạch toán tai khoản 521: Chiết khấu thương mại (05/08/2014 08:43)
  • Hạc toán tài khoản 344: Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn (02/08/2014 15:55)
  • Những sai sót liên quan đến Xây dựng cơ bản dở dang (31/07/2014 08:31)
  • Sai sót khi hạch toán khoản phải thu khách hàng (30/07/2014 07:35)
  • Quy định về chế độ thai sản (14/07/2014 23:01)
  • Hạch toán TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn (10/11/2013 09:16)