This is alternative content.

eureka linh trường

chứng chỉ tin học

phần mềm bán hàng miễn phí

Quy trình luân chuyển chứng từ hàng tồn kho
Cập nhật: 16:08 20/06/2013

QUY TRÌNH LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ HÀNG TỒN KHO

Hàng tồn kho của doanh nghiệp bao gồm: Nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, thành phẩm, bán thành phẩm, hàng hoá...Để quản lý hàng tồn kho kế toán sử dụng: Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho.

Muốn theo dõi chi tiết từng loại hàng hóa, nguyên liệu tồn kho, tại kho, thủ kho mở thẻ kho để theo dõi về mặt số lượng, đặc điểm, quy cách cho từng loại hàng; còn tại Phòng kế toán, kế toán mở sổ chi tiết để theo dõi hàng tồn kho về mặt số lượng và giá trị của từng loại tương ứng với thẻ kho đã mở.

Quy trình tồ chức Phiếu nhập kho:

Trong kế toán, phiếu nhập kho được gọi là chứng từ thực hiện, vì nó chứng minh nghiệp vụ về nhập kho. Phiếu nhập kho do kế toán hoặc người phụ trách lập khi muốn cho vật tư, sản phẩm, hàng hóa nhập kho. Để nhập kho, phải có chứng từ thể hiện rõ nguồn gốc của việc nhập kho mà ghi sổ cho phù hợp. (chứng từ nguồn) Chứng từ nguồn về hàng tồn kho có nhiều loại, nhưng cơ bản bao gồm: Hóa đơn mua hàng, Hóa đơn GTGT, Biên bản bàn giao sản phẩm sản xuất hoàn thành, giấy giữ hộ tài sản,...

Bước 1: Người giao hàng (có thể là nhân viên phụ trách thu mua, nhân viên sản xuất của DN hoặc người bán) đề nghị giao hàng nhập kho.

Bước 2: Ban kiểm nhận lập biên bản nhận cho nhập kho vật tư, hàng hóa… Ban kiểm nhận bao gồm thủ kho, kế toán vật tư, cán bộ phụ trách bộ phận, người đề nghị giao hàng.

Bước 3: Kế toán vật tư hoặc phụ trách bộ phận sẽ tiến hành lập Phiếu nhập kho theo  hóa đơn mua hàng, phiếu giao nhận sản phẩm...với ban kiểm nhận.

Bước 4: Người lập phiếu, người giao hàng và phụ trách bộ phận ký vào Phiếu nhập kho.

Bước 5: Chuyển Phiếu nhập kho cho thủ kho tiến hành việc kiểm nhận, nhập hàng, ghi sổ và ký Phiếu nhập kho.

Bước 6: Chuyển Phiếu nhập kho cho kế toán vật tư để ghi sổ kế toán.

Bước 7: Kế toán vật tư tổ chức bảo quản và lưu trữ phiếu nhập.

Các bước trong quá trình nhập kho không có sự can dự của chủ doanh nghiệp trong quá trình nhập hàng. Bởi vì, hàng nhập vào có thể kéo dài trong nhiều ngày và việc kiểm nhận hàng đòi hỏi người có chuyên môn trong việc xem xét hàng nhập nên thường giao cho cán bộ phụ trách làm, sau này chỉ việc kiểm tra lại chứng từ và đối chiếu thẻ kho với sổ chi tiết theo định kỳ.

Tuy nhiên đối với Phiếu xuất kho, do liên quan đến tài sản được tiêu dùng nên phải có ký duyệt của chủ doanh nghiệp (Giám đốc).

Quy trình tổ chức Phiếu xuất kho:

Phiếu xuất kho được gọi là chứng từ thực hiện, vì nó chứng minh cho nghiệp vụ về xuất kho một loại hàng tồn kho nào đó. Phiếu xuất kho là do kế toán hoặc người phụ trách viết khi muốn xuất vật tư, sản phẩm, hàng hóa. Khi xuất kho, phải căn cứ vào các nguyên nhân xuất thông qua các chứng từ nguồn bao gồm: Lệnh xuất kho, phiếu xin lĩnh vật tư, hóa đơn bán hàng, hợp đồng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ...

Vậy làm thế nào để người quản lý kiểm soát được hàng xuất kho? Sau đây là quy trình luân chuyển Phiếu xuất kho:

Bước 1: Người có nhu cầu về vật tư, sản phẩm, hàng hóa lập giấy xin xuất hoặc ra lệnh xuất đối với vật tư, sản phẩm, hàng hóa.

Bước 2: Chuyển cho chủ doanh nghiệp (Giám đốc) hoặc phụ trách  đơn vị duyệt lệnh xuất.

Bước 3: Phụ trách bộ phận hoặc kế toán vật tư căn cứ vào đề nghị xuất hoặc lệnh xuất tiến hành lập Phiếu xuất kho.

Bước 4: Chuyển Phiếu xuất kho cho thủ kho tiến hành xuất vật tư, sản phẩm, hàng hóa; sau đó, ký vào Phiếu xuất kho rồi giao chứng từ lại cho kế toán vật tư.

Bước 5: Khi nhận Phiếu xuất kho, chuyển cho Kế toán trưởng ký duyệt chứng từ rồi ghi sổ kế toán.

Bước 6: Trình Phiếu xuất kho cho thủ trưởng (Giám đốc) ký duyệt chứng từ, thường là trình ký theo định kỳ, vì chứng từ đã được duyệt xuất ngay từ đầu, nên thủ trưởng chỉ kiểm tra lại và ký duyệt.

Bước 7: Kế toán vật tư sẽ tiến hành bảo quản và lưu giữ chứng từ.

Trên đây là một số nét chủ yếu về quy trình luân chuyển các chứng từ hàng tồn kho dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hy vọng những đề xuất trên đây sẽ góp phần hỗ trợ chủ doanh nghiệp quản lý tốt lượng hàng tồn kho hiện có tại doanh nghiệp, giúp cho quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra được thường xuyên, liên tục và ngày càng mở rộng.

(Theo Tạp chí Kế toán)

Các tin liên quan
  • Hạch toán TK 121 - Chứng khoán kinh doanh (18/01/2017 01:54)
  • Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi (13/01/2017 00:53)
  • Hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho (13/01/2017 00:50)
  • Không sử dụng tiền mặt thanh toán khi thực hiện góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào DN khác (14/10/2015 03:19)
  • Hạch toán Tài khoản 158 - Hàng hóa kho bảo thuế (16/05/2015 09:13)
  • Hạch toán kế toán trong trường hợp TSCĐ cho thuê hoạt động (22/11/2014 09:23)
  • Phương pháp tính giá thành phân bước có tính giá thành nửa thành phẩm (18/11/2014 10:10)
  • Phương pháp tính giá thành trực tiếp (14/11/2014 14:45)
  • Sổ kế toán (05/11/2014 11:09)
  • Sửa chữa sổ kế toán (03/10/2014 23:10)