This is alternative content.

eureka linh trường

Hạch toán bút toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm
Cập nhật: 08:30 08/11/2013

   Đầu năm tài chính, DN tiến hành thực hiện bút toán kết chuyển lãi (lỗ) của năm trước vào năm hiện tại nhằm xác định xem trong năm tài chính hiện tại kết quả hoạt động của doanh nghiệp là lãi hay (lỗ) - Căn cứ vào số dư cuối kỳ của TK 4212

Trường hợp 1:  Kết chuyển lãi

Giả sử năm tài chính 2012 lãi 15.000.000 (Dư có TK 4212)

Sang năm 2013 >>> Chuyển lỗ năm 2012 

Hạch toán kế toán:

                       Nợ 4212 : 15.000.000

                        Có 4211:                 15.000.000

Trường hợp 2:  Kết chuyển lỗ

Giả sử năm 2012 lỗ 20.000.000 (Dư nợ TK 4212)

Sang năm 2013 >>> Chuyển lỗ năm 2012 

Hạch toán kế toán:

                       Nợ 4211 :   20.000.000

                       Có 4212 :               20.000.000

Các tin liên quan
  • Chế độ bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán (19/09/2014 16:21)
  • Thời điểm tiến hành kiểm kê tài sản ? (19/09/2014 15:38)
  • Kế toán quản trị (12/08/2014 10:38)
  • So sánh kế toán quản trị và kế toán tài chính (08/08/2014 14:47)
  • Nội dung của báo cáo tài chính (05/08/2014 16:49)
  • Những sai sót trong hạch toán liên quan đế tiền mặt (26/07/2014 14:55)
  • Mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và nguyên tắc lập báo cáo tài chính (20/07/2014 22:59)
  • Kiểm tra, đối chiếu số liệu trước khi lập Báo cáo tài chính. (20/07/2014 22:57)
  • Nội dung thuyết minh báo cáo tài chính (27/05/2014 15:22)
  • Sai sót trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp (27/05/2014 15:20)