This is alternative content.

eureka linh trường

chứng chỉ tin học

phần mềm bán hàng miễn phí

Hạch toán bút toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm
Cập nhật: 08:30 08/11/2013

   Đầu năm tài chính, DN tiến hành thực hiện bút toán kết chuyển lãi (lỗ) của năm trước vào năm hiện tại nhằm xác định xem trong năm tài chính hiện tại kết quả hoạt động của doanh nghiệp là lãi hay (lỗ) - Căn cứ vào số dư cuối kỳ của TK 4212

Trường hợp 1:  Kết chuyển lãi

Giả sử năm tài chính 2012 lãi 15.000.000 (Dư có TK 4212)

Sang năm 2013 >>> Chuyển lỗ năm 2012 

Hạch toán kế toán:

                       Nợ 4212 : 15.000.000

                        Có 4211:                 15.000.000

Trường hợp 2:  Kết chuyển lỗ

Giả sử năm 2012 lỗ 20.000.000 (Dư nợ TK 4212)

Sang năm 2013 >>> Chuyển lỗ năm 2012 

Hạch toán kế toán:

                       Nợ 4211 :   20.000.000

                       Có 4212 :               20.000.000

Các tin liên quan
  • So sánh TT 133/2016 và QĐ 48/2006 (18/01/2017 02:19)
  • Lập các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán (02/12/2015 23:45)
  • Thủ tục thực hiện các chương trình khuyến mại (25/10/2015 22:04)
  • Số liệu kế toán có vai trò như thế nào? (14/10/2015 03:18)
  • Chế độ bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán (19/09/2014 16:21)
  • Thời điểm tiến hành kiểm kê tài sản ? (19/09/2014 15:38)
  • Kế toán quản trị (12/08/2014 10:38)
  • So sánh kế toán quản trị và kế toán tài chính (08/08/2014 14:47)
  • Nội dung của báo cáo tài chính (05/08/2014 16:49)
  • Những sai sót trong hạch toán liên quan đế tiền mặt (26/07/2014 14:55)