This is alternative content.

eureka linh trường

chứng chỉ tin học

phần mềm bán hàng miễn phí

Kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
Cập nhật: 21:56 19/11/2013

 KÊ KHAI THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP (MẪU SỐ 03/GTGT)

(Cách lập tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT và cơ sở mua bán vàng bạc, đá quý và ngoại tệ )

Căn cứ để lập tờ khai.

NNT căn cứ vào các hoá đơn, chứng từ mua, bán HHDV trong kỳ và sổ sách kế toán để lập tờ khai thuế GTGT.

 

Cách ghi cụ thể các chi tiêu.

-  Dòng chỉ tiêu “Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT”: Chỉ tiêu này bao gồm toàn bộ doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ chịu thuế GTGT với các mức thuế suất 0%, 5%, 10%. Số liệu được lấy từ bảng kê hoá đơn bán ra trong kỳ và sổ kế toán của NNT. Cụ thể:

-  Chỉ tiêu [21]: Ghi doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ chịu thuế GTGT loại thuế suất 0% và không chịu thuế.

-  Chỉ tiêu [22]: Ghi doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ chịu thuế GTGTloại thuế suất 5%.

-  Chỉ tiêu [23]: Ghi doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ chịu thuế GTGT loại thuế suất 10%.

Dòng chỉ tiêu “Gìá vốn của hàng hoá, dịch vụ mua ngoài sử dụng cho SXKD hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra”: Chỉ tiêu này bao gồm toàn bộ giá vốn của hàng hoá, dịch vụ mua ngoài sử dụng cho SXKD hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra trong kỳ chi tiết theo từng mức thuế suất 0%, 5%, 10%. Số liệu này được lấy từ sổ kế toán, hoá đơn chứng từ HHDV mua vào NNT tính ra để ghi vào. Cụ thể:

- Chỉ tiêu [24]: Ghi giá vốn của hàng hoá, dịch vụ mua ngoài chịu thuế suất 0% vàkhông chịu thuế

- Chỉ tiêu [25]: Ghi giá vốn của hàng hoá, dịch vụ mua ngoài chịu thuế suất 5%

- Chỉ tiêu [26]: Ghi giá vốn của hàng hoá, dịch vụ mua ngoài chịu thuế suất 10%.

Dòng chỉ tiêu “GTGT chịu thuế tronp kỳ”: số liệu ghi vào chỉ tiêu này được tách riêng theo từng loại thuế suất; loại thuế suất 0% và không chịu thuế ghi vào mã số [27]; loại thuế suất 5% ghi vào mã số [28]; loại thuế suất 10% ghi vào mã số [29]; Trong đó:

[27]      = [21]-[24]

[28]      = [22] -[25]

[29]      = [23] -[26]

Dòng chỉ tiêu “Thuế GTGT phải nộp”: Tính theo công thức:

(Thuế GTGT phảinộp) = (GTGT chịu thuế trong kỳ) X (thuế suất thuế GTGT)

Cụ thể:

[30]     = [27] X 0%

[31]     = [28] X 5%

[32]     = [29] X 10%

*  Lưu ý: Các chỉ tiêu [30], [31], [32] chỉ được ghi vào nếu trường hợp chỉ tiêu thuế “GTGT chịu thuế trong kỳ” tương ứng > 0

Chỉ tiêu [33] “Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT”:

 [33]       = [21] + [22] + [23]

Chỉ tiêu [34] “Tổng thuế GTGT phải nộp trong kỳ”:

[34]       = [30] + [31] + [32]

Các tin liên quan
  • Kê khai đối với chứng từ, hóa đơn bỏ sót (10/09/2017 15:15)
  • Quy định nộp thuế GTGT ngoại tỉnh cho công trình xây dựng. (28/05/2017 15:53)
  • Công văn về việc duy trì phương pháp thuế GTGT cho năm tài chính kế tiếp (24/05/2017 11:24)
  • Công văn về việc áp dụng phương pháp thuế GTGT (24/05/2017 11:13)
  • Đối tượng không chịu thuế GTGT (19/08/2016 21:23)
  • Nội dung mới trong dự thảo thông tư về thuế GTGT 2016 (17/05/2016 20:19)
  • Hướng dẫn kê khai hóa đơn bỏ sót và hóa đơn điều chỉnh (15/05/2016 18:58)
  • Quy định về xử lý mất hóa đơn liên 1 (25/04/2016 09:28)
  • Kê khai, nộp thuế GTGT đối với sp xuất tiêu dùng nội bộ (16/09/2015 02:03)
  • Điều kiện áp dụng thuế suất 0% thuế GTGT đối với vận tải quốc tế (07/09/2015 01:29)