Hỗ trợ trực tuyến

Những thủ tục chính mà doanh nghiệp cần phải làm khi thay đổi trụ sở kinh doanh sang quận khác trong cùng một địa bàn tỉnh (thành phố)

1. Đối với sở kế hoạch và đầu tư

– Doanh nghiệp cần chuẩn bị và nộp những giấy tờ sau:

+ Biên bản họp bàn về việc thay đổi trụ sở kinh doanh

+ Quyết đinh về việc thay đổi đăng ký kinh doanh

+  Thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh

+ Giấy chứng nhận đăng ký thuế (bản gốc)

2. Với cơ quan thuế

Doanh nghiệp cần nộp tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu số 08 – MST (ban hành kèm thông tư 156/2013) trong đó ghi rõ thông tin về thay đổi địa điểm kinh doanh.

– Trong trường hợp người nộp thuế thuộc Cục Thuế trực tiếp thì hồ sơ được gửi đến Cục Thuế để thực hiện điều chỉnh lại thông tin về địa chỉ mới của người nộp thuế. Cục Thuế trực tiếp quản lý người nộp thuế có trách nhiệm cập nhật các thông tin thay đổi vào hệ thống dữ liệu đăng ký thuế trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ điều chỉnh.

– Trường hợp người nộp thuế thuộc Chi cục Thuế quản lý thì cần lập thành 02 (hai) bộ để gửi đến Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đi và  Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đến. Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đi phải lập thông báo tình hình nộp thuế của người nộp thuế theo mẫu số 09 – MST (ban hành theo thông tư 80/2012) gửi đến Chi cục Thuế nơi người nộp thuế chuyển đến và Cục thuế trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ xin điều chỉnh địa điểm kinh doanh.

Thẻ: