Hỗ trợ trực tuyến

Dịch vụ kiểm tra và soát xét Báo cáo tài chính
Mục đích của việc quyết toán thuế là kiểm tra công tác kê khai, nộp thuế TNDN, thuế GTGT, thuế TNCN của doanh nghiệp theo quy định hiện hành và công tác hạch toán kế toán theo chuẩn mực kế toán. Nếu doanh nghiệp không chuẩn bị tốt về hồ sơ để giải trình sẽ là một rủi ro cao về tài chính khi bị truy thu thuế, loại bỏ chi phí và gia tăng các khoản phạt bổ sung xuất phát từ các lỗi chứng từ, hạch toán, kê khai, lập báo cáo và tổ chức công tác kế ... Xem chi tiết »
Báo cáo tài chính có sai sót thì được khai bổ sung ?
TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 51140/CT-HTr V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2015   Kính gửi: Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính Cục thuế TP Hà Nội nhận được phiếu chuyển số 747/PC-TCT ngày 16/7/2015 của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế của Độc giả Trần Thị Thu Hiền (SĐT: 0944478175; Email: baytheogio@gmail.com) do Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính chuyển đến. Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau: Căn ... Xem chi tiết »
Nội dung và phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo TT 200
Nội dung và phương pháp lập LCTT theo TT 200 I. Lập các chỉ tiêu luồng tiền từ hoạt động kinh doanh a. Nguyên tắc lập: Theo phương pháp trực tiếp, các luồng tiền vào và luồng tiền ra từ hoạt động kinh doanh được xác định và trình bày trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ bằng cách phân tích và tổng hợp trực tiếp các khoản tiền thu vào và chi ra theo từng nội dung thu, chi từ các sổ kế toán tổng hợp và chi tiết của doanh nghiệp. b. Phương pháp lập các chỉ tiêu cụ thể - Tiền thu ... Xem chi tiết »
Lập các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán – Áp dụng cho Doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC
Căn cứ: -  QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của BTC  - Thông tư 138/2011/TT-BTC ngày 04 tháng 10 năm 2011 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính -  Chuẩn mực kế toán số 21 - Trình bày Báo cáo tài chính NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP PHẦN TÀI SẢN A: TÀI SẢN NGẮN HẠN - Mã số 100 Phản ánh tổng giá trị tiền, các khoản tương đương tiền và các tài sản ngắn hạn khác cỏ thể chuyển đổi thành ... Xem chi tiết »
Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (QĐ 48/2006)
Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Cơ sở lập lập báo cáo:  + Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ trước. + Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong kỳ dùng cho các tài khoản từ loại 5 đến loại 9. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong báo cáo: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Mã số 01: Chỉ tiêu này phản ánh tổng doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đầu tư, doanh thu cung cấp dịch ... Xem chi tiết »
Hoàn thiện báo cáo tài chính cuối năm
  Hiện nay, đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, do ít nghiệp vụ phát sinh nên chủ các Doanh nghiệp thường " kiêm luôn"  công việc của Kế toán đó là kê khai và nộp thuế (Thuế môn bài, GTGT, TNDN, TNCN…), hoặc có thể thuê kế toán ít kinh nghiệm kiêm luôn công việc văn phòng với nhiệm vụ chủ yếu là khai thuế nhằm giảm bớt chi phí cho Doanh nghiệp.   Tuy nhiên do hạn chế về nghiệp vụ và trình độ nên việc tổng hợp và lên số liệu kế toán còn nhiều sai sót và ... Xem chi tiết »
Mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của báo cáo tài chính.
Mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính là phương pháp tổng hợp số liệu từ các sổ kế toán theo các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh có hệ thống tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp, tình hình và kết quả hoạt động sản suất kinh doanh, tình hình lưu chuyển các dòng tiền và tình hình vận động sử dụng vốn của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định. Do đó, báo cáo tài chính vừa là phương pháp kế toán, vừa ... Xem chi tiết »