Hỗ trợ trực tuyến

Hóa đơn điện tử không nhất thiết có đầy đủ các nội dung?
- Trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua (bao gồm cả trường hợp lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng ở nước ngoài). Trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh và người mua, người bán có thỏa thuận về việc người mua đáp ứng các điều kiện kỹ thuật để ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử do người bán lập thì hóa đơn điện tử có chữ ký số, ký điện tử của người bán ... Xem chi tiết »
Kê khai đối với chứng từ, hóa đơn bỏ sót
Trường hợp người nộp thuế phát hiện hóa đơn, chứng từ bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. Theo ông Nguyễn Đình Đức (TP. Hà Nội) tham khảo Luật số 31/2013/QH13 quy định trường hợp người nộp thuế phát hiện hóa đơn, chứng từ của các kỳ trước bị bỏ sót chưa kê khai thì thực hiện kê khai, ... Xem chi tiết »
Dự thảo về sử dụng hóa đơn điện tử năm 2018
Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Theo đó, đề cập cụ thể đến 08 đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (Điều 11). Điều 11. Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế 1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh đang sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế trước ngày 01/012018 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính thì tiếp tục sử dụng HĐ ĐT có ... Xem chi tiết »
Chấp nhận hóa đơn ghi thiếu địa chỉ
     BỘ TÀI CHÍNH                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TỔNG CỤC THUẾ                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------                                                     ... Xem chi tiết »
Quy định về xử lý mất hóa đơn liên 1
Quy định về xử lý mất hóa đơn liên 1 Theo Khoản 1 Điều 24 Thông tư số 39/2014/TT-BTC “1. Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh nếu phát hiện mất cháy, hỏng hóa đơn đã lập hoặc chưa lập phải lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng và thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.8 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày xảy ra việc mất, cháy, hỏng hóa đơn. Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ... Xem chi tiết »
Hóa đơn xuất khẩu
Công ty của em trong tháng 5/2015 có xuất hàng sang Trung Quốc, theo quy định hiện hành là không cần xuất hóa đơn nhưng bộ phận viết hóa đơn đã xuất và chuyển liên 2 cho khách hàng. Bây giờ khi khai báo thuế tháng em có kê khai trong tờ khai thuế GTGT và có phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đó không?  Hội tư vấn thuế trả lời như sau: Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 1/9/2014 quy định: Tại khoản 7 Điều 3 sửa đổi Điều kiện ... Xem chi tiết »
Quy định về hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trong thị trường nội địa
Quy định về hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trong thị trường nội địa Theo Điều 5 thông tư liên tịch Số: 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 08 tháng 05 năm 2015 có quy định:  Đối với hàng hóa của cơ sở sản xuất, kinh doanh trực tiếp nhập khẩu khi bày bán tại các cửa hàng hoặc lưu kho thì phải có Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (đối với trường hợp cửa hàng hạch toán phụ thuộc cùng địa bàn tỉnh, thành phố), Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hoặc hóa đơn (đối ... Xem chi tiết »
Xử lý đối với hóa đơn đã lập
Theo TT 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2015  Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.” Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập (TT 39/2014/TT-BTC) Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập ... Xem chi tiết »