Hỗ trợ trực tuyến

Chuẩn mực đạo đức nghề kế toán
Chuẩn mực đạo đức là một trong những điều quan trọng quyết định đến sự thành công của người làm kế toán. Những ngành nghề cũng đặt ra các nguyên tắc đạo đức cho mình và nghề kế toán cũng có chuẩn mực đạo đức riêng Chuẩn mực đạo đức của người làm kế toán được quy định trong thông tư của Bộ Tài Chính như sau: Tính chính trực: Phải thẳng thắn, trung thực trong tất cả các mối quan hệ chuyên môn và kinh doanh; Tính khách quan: Không cho phép sự thiên vị, xung đột lợi ích hoặc bất cứ ... Xem chi tiết »
So sánh TT 133/2016 và QĐ 48/2006
So sánh TT 133/2016 và QĐ 48/2006 Từ ngày 01/01/2017 Thông tư số 133/2016/TT-BTC sẽ thay thế cho Quyết định 48/2016/QĐ-BTC. Để làm rõ điểm giống và khác nhau, Kế toán Amod xin giới thiệu một số điểm giống và khác nhau giữa 2 văn bản này để các bạn dễ hình dung 1.  Điểm giống nhau giữa TT số 133/2016/TT-BTC và QĐ 48/2006/QĐ-BTC Thông tư số 133/2016 và Quyết định 48/2006 đều áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ với: -  Vốn điều lệ <10 tỷ -  Số lượng lao động bình quân trong năm: <300 người 2.  Sự khác nhau giữa TT số ... Xem chi tiết »
Hạch toán Tk 121 – Chứng khoán kinh doanh
Theo Điều 14 TT133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 Nguyên tắc và Phuơng pháp hạch toán Tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh 1.  Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình mua, bán và thanh toán các loại chứng khoán theo quy định của pháp luật nắm giữ vì mục đích kinh doanh (kể cả chứng khoán có thời gian đáo hạn trên 12 tháng mua vào, bán ra để kiếm lời). Chứng khoán kinh doanh bao gôm: -  Cổ phiếu, trái phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán; -  Các loại chứng khoán và công cụ tài chính ... Xem chi tiết »
Thông tư 302/2016/TT-BTC – Hướng dẫn lệ phí môn bài năm 2017
Thông tư 302/2016/TT-BTC - Hướng dẫn lệ phí môn bài năm 2017 Từ ngày 01-01-2017, các quy định của Chính phủ về lệ phí môn bài tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP được thực hiện theo hướng dẫn Thông tư 302/2016/TT-BTC ban hành ngày 15-11-2016. [ Download thông tư 302/2016/TT-BTC ] Sau đây là một số điểm đáng lưu ý trong thông tư: Mức thu lệ phí môn bài Đối với tổ chức kinh doanh Vốn điều lệ hoặc Vốn đầu tư > 10 tỷ đồng: Mức thu là 03 triệu đồng/năm. Vốn điều lệ hoặc Vốn đầu tư <= 10 tỷ đồng: Mức thu là 02 triệu đồng/năm. Chi nhánh, văn phòng đại ... Xem chi tiết »
Nghị Định 174/2016/NĐ-CP hướng dẫn luật kế toán
CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 174/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KẾ TOÁN Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán. Chương I QUY ĐỊNH CHUNG   Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán về nội dung công tác kế ... Xem chi tiết »