Hỗ trợ trực tuyến

Công việc của kế toán bán hàng
CÔNG VIỆC CHÍNH CỦA KẾ TOÁN BÁN HÀNG  Công việc của Kế toán bán hàng chủ yếu về theo dõi lượng hàng xuất đồng thời lập hóa đơn GTGT để ghi nhận Doanh thu, lập các Báo cáo về Doanh thu theo tháng, từng mặt hàng hay từng khu vực…Mỗi Doanh nghiệp khác nhau thì vai trò và chức năng cũng như mức độ cần thiết là khác nhau. Các doanh nghiệp đặc thù về bán lẻ và phân phối, dịch vụ…thì nhu cầu về có một bộ phận kế toán chuyên môn hóa về bán hàng là rất cần thiết. Với ... Xem chi tiết »
Mẫu biểu kế toán – Phần hành kế toánTài sản cố định
Công việc của kế toán tài sản cố định TSCĐ đóng vai trò quan trọng trong công tác hạch toán kế toán của doanh nghiệp, nó là bộ phận chủ yếu cấu thành tồng tài sản doanh nghiệp. Chính vì thế sự biến động của TSCĐ ảnh hưởng đến biến động về kết cấu tài sản trong doanh nghiệp, xu hướng đầu tư vào phát triển sxkd… Kế toán TSCĐ là một phần trong bộ máy kế toán, theo dõi và xử lý các trường hợp tăng giảm TSCĐ cũng như việc sửa chữa, thanh lý các thiết bị đã qua sử ... Xem chi tiết »