Hỗ trợ trực tuyến

Lập các chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán – Áp dụng cho Doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC
Căn cứ: -  QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của BTC  - Thông tư 138/2011/TT-BTC ngày 04 tháng 10 năm 2011 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính -  Chuẩn mực kế toán số 21 - Trình bày Báo cáo tài chính NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP PHẦN TÀI SẢN A: TÀI SẢN NGẮN HẠN - Mã số 100 Phản ánh tổng giá trị tiền, các khoản tương đương tiền và các tài sản ngắn hạn khác cỏ thể chuyển đổi thành ... Xem chi tiết »
Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (QĐ 48/2006)
Hướng dẫn lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Cơ sở lập lập báo cáo:  + Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ trước. + Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong kỳ dùng cho các tài khoản từ loại 5 đến loại 9. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong báo cáo: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Mã số 01: Chỉ tiêu này phản ánh tổng doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đầu tư, doanh thu cung cấp dịch ... Xem chi tiết »