Hỗ trợ trực tuyến

Hạch toán TK 212 – Tài sản cố định thuê tài chính (TT 200)
Hạch toán TK 212 -  Tài sản cố định thuê tài chính 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của toàn bộ TSCĐ thuê tài chính của doanh nghiệp. Tài khoản này dùng cho doanh nghiệp là bên đi thuê hạch toán nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính (là những TSCĐ chưa thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý quản lý và sử dụng như tài sản của doanh nghiệp). b) Thuê tài chính: ... Xem chi tiết »
Nguyên tắc kế toán tiền theo thông tư 200/2014/TT-BTC
Theo điều 11 thông tư 200/2014/TT-BTC quy định Nguyên tắc kế toán tiền Kế toán phải mở sổ kế toán ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, xuất, nhập tiền, ngoại tệ và tính ra số tồn tại quỹ và từng tài khoản ở Ngân hàng tại mọi thời điểm để tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu. Các khoản tiền do doanh nghiệp khác và cá nhân ký cược, ký quỹ tại doanh nghiệp được quản lý và hạch toán như tiền của doanh nghiệp. Khi thu, chi phải có phiếu thu, phiếu chi ... Xem chi tiết »
Đăng ký sửa đổi Chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
Theo Điều 9, Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 quy định về việc đăng ký sửa đổi Chế độ kế toán như sau: Đối với hệ thống tài khoản kế toán a) Doanh nghiệp căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán của Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư này để vận dụng và chi tiết hoá hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý của từng ngành và từng đơn vị, nhưng phải phù hợp với nội dung, ... Xem chi tiết »
TT 200/2014/TT-BTC
TNgày 22/12/2014, Bộ Trưởng Bộ Tài chính ký Thông tư số 200/2014/TT-BTC thay thế Quyết định số 15/2006 ngày 20/03/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp và Quyết định 202/2014 về hướng dẫn lập Báo cáo tài chính hợp nhất. Thông tư số 200/2014/TT-BTCthay thế toàn bộ Quyết định 15, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015 và áp dụng cho việc lập và trình bày BCTC từ năm 2015 trở đi; Thông tư số 200/2014/TT-BTC cởi mở hơn so với Quyết định 15, mang tính chất hướng dẫn nhiều, coi trọng BẢN CHẤT HƠN HÌNH THỨC. Thay đổi về bản chất một số điểm chính ... Xem chi tiết »