Hỗ trợ trực tuyến

Nghị định 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, HTX, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động ban hành ngày 14/11/2015.

  1. Mức lương tối thiểu vùng

– Nghị định 122 quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với doanh nghiệp như sau:

+ Mức 3.500.000 đồng/tháng, là lương tối thiểu vùng 2016 áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

+ Mức 3.100.000 đồng/tháng, áp dụng đối với DN hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

+ Lương tối thiểu vùng là 2.700.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

+ Mức lương tối thiểu vùng là 2.400.000 đồng/tháng, áp dụng đối với DN hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

– Địa bàn thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 122 quy định mức lương tối thiểu vùng năm 2016…

Nội dung chi tiết Nghị định 122/2015/NĐ-CP

Thẻ: