Hỗ trợ trực tuyến

Hạch toán tài khoản 331 – Phải trả cho người bán
Hạch toán tài khoản 331 – Phải trả cho người bán 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ, người bán TSCĐ, BĐSĐT, các khoản đầu tư tài chính theo hợp đồng kinh tế đã ký kết. Tài khoản này cũng được dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ phải trả cho người nhận thầu xây lắp chính, phụ. Không phản ánh vào tài khoản này các ... Xem chi tiết »
Hạch toán tài khoản 357 – Quỹ bình ổn giá
Hạch toán tài khoản 357 - Quỹ bình ổn giá 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình biến động và giá trị Quỹ bình ổn giá tại thời điểm báo cáo của doanh nghiệp được phép trích lập Quỹ bình ổn giá tính vào chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật. Tuỳ theo từng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, doanh nghiệp được chủ động bổ sung thêm vào tên của Quỹ này phù hợp với ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của mình, ví dụ như Quỹ bình ... Xem chi tiết »
Hạch toán Tài khoản 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
Tài khoản 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của tài sản thuế thu nhập hoãn lại. Tài sản                              Chênh lệch                                   Giá trị được khấu trừ                                    Thuế suất thuế thu ... Xem chi tiết »
Hạch toán TK 212 – Tài sản cố định thuê tài chính (TT 200)
Hạch toán TK 212 -  Tài sản cố định thuê tài chính 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của toàn bộ TSCĐ thuê tài chính của doanh nghiệp. Tài khoản này dùng cho doanh nghiệp là bên đi thuê hạch toán nguyên giá của TSCĐ thuê tài chính (là những TSCĐ chưa thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý quản lý và sử dụng như tài sản của doanh nghiệp). b) Thuê tài chính: ... Xem chi tiết »
Viết hóa đơn đối với trường hợp trả chậm, trả góp ? Cách hạch toán kế toán ?
Viết hóa đơn đối với trường hợp trả chậm, trả góp? Cách hạch toán kế toán ? * Theo TT 156:  “ Đối với hàng hóa bán theo phương thức trả góp, trả chậm giá tính thuế là giá tính theo giá bán trả một lần chưa có thuế GTGT, không bao gồm khoản lãi trả góp, lãi trả chậm. Vì vậy giá để viết trực tiếp trên hóa đơn là giá bán thanh toán ngay * Hạch toán trường hợp bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp: - Khi bán hàng trả chậm, trả góp thì ghi nhận doanh thu bán hàng và ... Xem chi tiết »
Cách định khoản sản phẩm hỏng không sửa chữa được
Sản phẩm hỏng là sản phẩm không thoả mãn các tiêu chuẩn chất lượng và đặc điểm kỹ thuật của sản xuất về màu sắc, kích cỡ, trọng lượng, cách thức lắp ráp… Căn cứ vào biên bản xác định, đánh giá sản phẩm hỏng không sửa chữa được, kế toán tính toán xem giá trị sản phẩm đó có trong định mức hay không. * Nếu sản phẩm hỏng đó trong định mức cho phép thì ta định khoản: Nợ TK 632, 811 Có TK154 (Phần giá trị sp hỏng) * Nếu sp hỏng đó ngoài định mức cho phép: Nợ TK1381 Có TK154 (Phần giá trị ... Xem chi tiết »