Hỗ trợ trực tuyến

Xử lý đối với hóa đơn đã lập
Theo TT 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2015  Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.” Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập (TT 39/2014/TT-BTC) Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập ... Xem chi tiết »