Hỗ trợ trực tuyến

Ngày 28/6/2016 Bộ Tài chính  ra TT 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.

Theo đó, Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định về các nội dung sau:

– Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế.

– Chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh.

– Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức.

– Trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế.

Các doanh nghiệp (DN) thành lập và hoạt động theo Luật DN thực hiện đăng ký thuế cùng với việc đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật DN và các văn bản hướng dẫn về đăng ký DN.

Các DN không thành lập theo Luật DN, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và những nội dung liên quan đến quản lý thuế, đăng ký thuế của DN thành lập theo Luật DN nhưng chưa được quy định tại Luật DN và các văn bản hướng dẫn thì thực hiện đăng ký thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và hướng dẫn tại Thông tư 95/2016/TT-BTC.

Thông tư 95/2016/TT-BTC có hiệu lực kể từ ngày 12/8/2016 và thay thế Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính

Download nội dung TT 95/2016

Thẻ: