Hỗ trợ trực tuyến

Ngày 15/11/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 300/2016/TT-BTC về việc quy định sửa đổi, bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước. 

Theo đó, có những điểm mới đáng chú ý như sau:

(i) Bổ sung tiểu mục 2862: Lệ phí môn bài mức 1 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 3.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài mức 1.000.000 đồng/năm.

(ii) Bổ sung tiểu mục 2863: Lệ phí môn bài mức 2 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 2.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài mức 500.000 đồng/năm.

(iii) Bổ sung tiểu mục 2864: Lệ phí môn bài mức 3 đối với doanh nghiệp phải nộp lệ phí môn bài 1.000.000 đồng/năm và hộ kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài mức 300.000 đồng/năm.

Thông tư 300/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung cho Quyết định 33/2008/QĐ-BTC về Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước được Bộ Tài chính ban hành vào ngày 02/6/2008.

 Quyết định 33/2008/QĐ-BTC đã được sửa đổi, bổ sung bởi các văn bản nêu sau:

Thông tư 56/2016/TT-BTC quy định sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ngày 25/3/2016.

Thông tư 192/2014/TT-BTC quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước ngày 12/12/2014.

Thông tư 104/2014/TT-BTC quy định bổ sung hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ngày 07/8/2014.

Thông tư 147/2013/TT-BTC Quy định sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ngày 23/10/2013.

Thông tư 97/2013/TT-BTC quy định sửa đổi hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ngày 23/7/2013.

Thông tư 217/2012/TT-BTC quy định sửa đổi Mục lục ngân sách nhà nước ngày 17/12/2012.

Thông tư 110/2012/TT-BTC sửa đổi Quyết định 33/2008/QĐ-BTC về hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước ngày 03/7/2012.

Thông tư 144/2011/TT-BTC quy định bổ sung và hướng dẫn Mục lục ngân sách nhà nước ngày 21/10/2011.

Thông tư 57/2011/TT-BTC về quy định bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước ngày 05/5/2011.

Thông tư 30/2011/TT-BTC  quy định bổ sung Mục lục Ngân sách nhà nước ngày 02/3/2011.

Thông tư 198/2010/TT-BTC quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách Nhà nước ngày 08/12/2010.

Thông tư 143/2010/TT-BTC quy định sửa đổi Mục lục ngân sách nhà nước ngày 22/9/2010.

Thông tư 26/2010/TT-BTC quy định sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước ngày 25/02/2010.

Thông tư 223/2009/TT-BTC quy định bổ sung mục lục ngân sách nhà nước ngày 25/11/2009.

Thông tư 136/2009/TT-BTC bổ sung, sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước ngày 02/7/2009.

Thông tư 69/2009/TT-BTC bổ sung mục lục ngân sách nhà nước ngày 03/4/2009.

Thanh Hữu

Thẻ: