Hỗ trợ trực tuyến

Công việc của kế toán tài sản cố định

TSCĐ đóng vai trò quan trọng trong công tác hạch toán kế toán của doanh nghiệp, nó là bộ phận chủ yếu cấu thành tồng tài sản doanh nghiệp. Chính vì thế sự biến động của TSCĐ ảnh hưởng đến biến động về kết cấu tài sản trong doanh nghiệp, xu hướng đầu tư vào phát triển sxkd…

Kế toán TSCĐ là một phần trong bộ máy kế toán, theo dõi và xử lý các trường hợp tăng giảm TSCĐ cũng như việc sửa chữa, thanh lý các thiết bị đã qua sử dụng. Thực hiện việc quản lý chi tiết cụ thể thông qua việc bàn giao TSCĐ cho các cá nhân, bộ phận sử dụng sao cho việc sử dụng TSCĐ mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho Doanh nghiệp.

Kế toán hướng dẫn, kiểm tra các phân xưởng, phòng, ban thực hiện đầy đủ các chứng từ ghi chép ban đầu về tài sản cố định, mở các sổ sách cần thiết và hạch toán tài sản cố định đúng chế độ, đúng phương pháp trích khấu hao…

Vì vậy, Để làm tốt công việc này kế toán TSCĐ cần làm tốt các nhiệm vụ sau:

Nhiệm vụ kế toán Tài sản cố định

 1. Ghi chép, phản ánh tổng hợp chính xác, kịp thời số lượng, giá trị TSCĐ hữu hình hiện có, tình hình tăng giảm và hiện trạng TSCĐ hữu hình trong phạm vi toàn đơn vị, cũng như tại từng bộ phận sử dụng TSCĐ hữu hình, tạo điều kiện cung cấp thông tin để kiểm tra, giám sát thường xuyên việc giữ gìn, bảo quản, bảo dưỡng TSCĐ hữu hình và kế hoạch đầu tư đổi mới TSCĐ hữu hình trong từng đơn vị.
 2. Tính toán và phân bổ chính xác mức khấu hao TSCĐ hữu hình vào chi phí sản xuất kinh doanh theo mức độ hao mòn của tài sản và chế độ quy định. Tham gia lập kế hoạch sửa chữa và dự toán chi phí sửa chữa TSCĐ, giám sát việc sửa chữa TSCĐ hữu hình về chi phí và kết quả của công việc sửa chữa.
 3. Tính toán phản ánh kịp thời, chính xác tình hình xây dựng trang bị thêm, đổi mới, nâng cấp hoặc tháo dỡ bớt làm tăng giảm nguyên giá TSCĐ hữu hình cũng như tình hình quản lý, nhượng bán TSCĐ hữu hình
 4. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, các bộ phận trực thuộc trong các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ ghi chép ban đầu về TSCĐ hữu hình, mở các sổ, thẻ kế toán cần thiết và hạch toán TSCĐ theo chế độ quy định.

Trách nhiệm của kế toán Tài sản cố định

 1. Cập nhật tình hình tăng giảm TSCĐ, lập danh sách tăng giảm TSCĐ từng tháng, năm. Hoàn thiện các thủ tục về giao nhận TSCĐ khi mua mới hoặc xây dựng hoàn thành, cập nhật vào hệ thống và kiểm tra xác nhận TSCĐ khi nhập kho.
 2. Sau khi xác nhận TSCĐ, phải tiến hành Lập biên bản bàn giao TSCĐ và bàn giao TSCĐ cho bộ phận, cá nhân trong Công ty sử dụng, trong đó nêu rõ thực trạng TSCĐ và trách nhiệm của cá nhân, bộ phận sử dụng tài sản đó
 3. Xác định thời gian khấu hao TSCĐ (Theo khung BTC quy định – Thông tư 45/2013/TT-BTC), tính toán và phân bổ chính xác mức khấu hao TSCĐ vào chi phí SXKD. Tham gia lập kế hoạch sửa chữa và dự toán chi phí sửa chữa TSCĐ, giám sát việc sửa chữa TSCĐ hữu hình về chi phí và kết quả của việc sửa chữa.
 4. Phản ánh kịp thời, chính xác tình hình xây dựng trang bị thêm, đổi mới, nâng cấp hoặc tháo dỡ bớt làm tăng (giảm) nguyên giá TSCĐ hữu hình.
 5. Thực hiện đầy đủ chế độ ghi chép ban đầu về TSCĐ hữu hình, mở các sổ, thẻ kế toán cần thiết, bảng trích khấu hao TSCĐ… và hạch toán TSCĐ theo chế độ quy định.
 6. Lập danh mục hồ sơ, tài liệu tài sản, sắp xếp và lưu hồ sơ TSCĐ.
 7. Lập biên bản thanh lý TSCĐ khi có các hoạt động thanh lý nhượng bán TSCĐ đã qua sử dụng. Kiểm kê TSCĐ theo định kỳ (3 tháng, 6 tháng hoặc cuối năm)
 8. Cung cấp số liệu và tài liệu liên quan về TSCĐ khi có yêu cầu của Kế toán trưởng hoặc Ban Giám đốc.

Mẫu biểu:  Phần hành kế toánTài sản cố định (TSCĐ)

(Sử dụng theo quyết định  48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ tài chính)

Bảng khấu hao tài sản cố định  amod

Thẻ tài sản cố định

Biên bản bàn giao tài sản cố định

Biên bản kiểm kê tài sản cố định

Mẫu phiếu thu chi nhập xuất

Giấy Báo Nợ, Giấy báo có ngân hàng

Thẻ: